No Gift Policy

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอประกาศตนเป็นหน่วยงานที่ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ในเทศกาลหรือวันสำคัญตามประเพณีนิยม การแสดงความปรารถนาดีต่อกันขอให้ใช้บัตรอวยพร หรืออวยพรในสื่อสังคมออนไลน์

Loading

หน่วยงานโปร่งใส [ITA]

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
> พ.ศ.2567
> พ.ศ.2566
> พ.ศ.2565
> พ.ศ.2564

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
อักขราวิสุทธิ์
โครงการความร่วมมือบันทึกข้อตกลงระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Loading