ข่าวเกี่ยวกับศิษย์เก่า

ผลงาน/รางวัล

  ฐานข้อมูลศิษย์เก่า

 

 

 

นางสาวสโรชา เรืองกฤษณ์
ได้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ในการได้รับคัดเลือกให้เป็นครูผู้สอนดีเด่น
วิชาภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2556

นางวารุณี ยะปาน

ได้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ในการได้รับรางวัลดีเด่นการนำเสนอวิทยานิพนธ์
ระดับนานาชาติ

 

  • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  • สาขาวิชามวยไทยศึกษา
  • สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
  • สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  • สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
  • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  • สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน