บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

       
เลขที่ 46 หมู่ 3 ต.จอมบึง  อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี  70150
        โทร.0-3226-1790-7 ต่อ 3100-3109   โทรศัพท์มือถือ. 06-3228-0955

        โทรสาร. 0-3236-2497     

ติดต่อสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 0-3226-1790-7 ต่อ 3104
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 0-3226-1790-7 ต่อ 3108
ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 0-3226-1790-7 ต่อ 3109
งานการเงิน/การบัญชี 0-3226-1790-7 ต่อ 3101
งานหลักสูตร/แผนการเรียน 0-3226-1790-7 ต่อ 3100
งานวิทยานิพนธ์/งานสำเร็จการศึกษา 0-3226-1790-7 ต่อ 3103
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ/งานประชาสัมพันธ์ 0-3226-1790-7 ต่อ 3102
เจ้าหน้า ป.บัณฑิต (ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู) 0-3226-1790-7 ต่อ 3106