หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

 

คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตร

การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปี 2565

การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปี 2564

อาจารย์ ดร.เสรี เพิ่มชาติ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร

ใบสมัครเรียน  
หนังสือคำร้องขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู