คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์
ตำแหน่ง
ประธานกรรมการ
วุฒิการศึกษา

วท.ม. การสอนเคมี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล  อุสายพันธ์
ตำแหน่ง
รองประธานกรรมการ
วุฒิการศึกษา
ศศ.ม. เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญาภา ยืนยาว
ตำแหน่ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

วุฒิการศึกษา

ปร.ด. การบริหารการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ พรสิงห์
ตำแหน่ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

วุฒิการศึกษา

Ph.D. (Industrial Engineering)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชันย์ เฉลียวศิลป์
ตำแหน่ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

วุฒิการศึกษา

ศศ.ด. มวยไทยศึกษา
อาจารย์ ดร.เสรี เพิ่มชาติ
ตำแหน่ง
ตัวแทนสาขาวิชา
วุฒิการศึกษา
กศ.ด. เทคโนโลยีการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล อ่ำดี
ตำแหน่ง
ตัวแทนสาขาวิชา
วุฒิการศึกษา
ปร.ด.  วิศวกรรมการจัดการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ว่าที่ ร.ต.วสันต์ นาคเสนีย์
ตำแหน่ง
กรรมการ
วุฒิการศึกษา
กศ.ม.อุตสาหกรรมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชศักดิ์ สุวรรณนัจศิริ
ตำแหน่ง
กรรมการ
วุฒิการศึกษา
ปร.ด. นวัตกรรมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร.เกรียงวุธ นีละคุปต์
ตำแหน่ง
กรรมการ
วุฒิการศึกษา
ปร.ด. เทคโนโลยีการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ เพิ่มชาติ
ตำแหน่ง
กรรมการ
วุฒิการศึกษา
บธ.ด. บริหารธุรกิจ
อาจารย์ ดร.บุรินทร์ นรินทร์
ตำแหน่ง
กรรมการ
วุฒิการศึกษา
ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ สุขแสวง
ตำแหน่ง
กรรมการ
วุฒิการศึกษา
ศศ.ด. มวยไทยศึกษา
อาจารย์ ดร.ธนภูมิ ชาติดี
ตำแหน่ง
กรรมการ
วุฒิการศึกษา
รป.ด.รัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ ดร.นาวิน คงรักษา
ตำแหน่ง
กรรมการและเลขานุการ
วุฒิการศึกษา
ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
 
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ
วุฒิการศึกษา