ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์  ศิลาเดช
ตำแหน่ง
ประธานกรรมการ
วุฒิการศึกษา
กศ.ด. การทดสอบและวัดผลการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล  อุสายพันธ์
ตำแหน่ง
รองประธานกรรมการ
วุฒิการศึกษา
ศศ.ม. เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
รองศาสตราจารย์ ดร.โกศล มีคุณ
ตำแหน่ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
วุฒิการศึกษา
กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น
ตำแหน่ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
วุฒิการศึกษา
Ed.D. (Educational Technology)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญาภา ยืนยาว
ตำแหน่ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

วุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น
ตำแหน่ง
ตัวแทนสาขาวิชา
วุฒิการศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารงานยุติธรรม)
อาจารย์ ดร.สงวนศรี  โทรอค
ตำแหน่ง
ตัวแทนสาขาวิชา
วุฒิการศึกษา
Ph.D. (Education-Teaching English as a Foreign Langauge)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร.ต.ปัญญา  คามีศักดิ์
ตำแหน่ง
กรรมการ
วุฒิการศึกษา
วท.ม.การสอนเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร.ต.วสันต์ นาคเสนีย์
ตำแหน่ง
กรรมการ
วุฒิการศึกษา
กศ.ม.อุตสาหกรรมศึกษา
อาจารย์ ดร.เชิดชัย  ธุระแพง
ตำแหน่ง
กรรมการ
วุฒิการศึกษา
ปร.ด. การจัดการเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร.เกรียงวุธ นีละคุปต์
ตำแหน่ง
กรรมการ
วุฒิการศึกษา
ปร.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา)
อาจารย์ ดร.ทัศนีย์  นาคเสนีย์
ตำแหน่ง
กรรมการ
วุฒิการศึกษา
ศศ.ม. การท่องเที่ยว
อาจารย์ ดร.สำราญ สุขแสวง
ตำแหน่ง
กรรมการ
วุฒิการศึกษา
ศศ.ด. (มวยไทยศึกษา)
อาจารย์ชดาทิพ  ชูจิตร
ตำแหน่ง
กรรมการ
วุฒิการศึกษา
น.ม. นิติศาสตรมหาบัณฑิต
อาจารย์ ดร.เกศินี โสขุมา
ตำแหน่ง
กรรมการเลขานุการ
วุฒิการศึกษา
ปร.ด. (วิจัย วัดผลและสถิติทางการศึกษา)
 นางสาวจันทร์เพ็ญ รักสัตย์
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ
วุฒิการศึกษา
วิจัยและประเมินผลการศึกษา