คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
ตำแหน่ง
ประธานกรรมการ
วุฒิการศึกษา

กศ.ด.การทดสอบและวัดผลการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล  อุสายพันธ์
ตำแหน่ง
รองประธานกรรมการ
วุฒิการศึกษา
ศศ.ม. เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
รองศาสตราจารย์ ดร.พิชญาภา ยืนยาว
ตำแหน่ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

วุฒิการศึกษา

ปร.ด. การบริหารการศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.มัทนา วังถนอมศักดิ์
ตำแหน่ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

วุฒิการศึกษา

ปร.ด.การบริหารการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชันย์ เฉลียวศิลป์
ตำแหน่ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

วุฒิการศึกษา

ศศ.ด. มวยไทยศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ว่าที่ ร.ต.วสันต์ นาคเสนีย์
ตำแหน่ง
กรรมการ
วุฒิการศึกษา
ปร.ด. เทคโนโลยีและการจัดการพลังงานฯ
อาจารย์ ดร.เกรียงวุธ นีละคุปต์
ตำแหน่ง
กรรมการ
วุฒิการศึกษา
ปร.ด. เทคโนโลยีการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ เพิ่มชาติ
ตำแหน่ง
กรรมการ
วุฒิการศึกษา
บธ.ด. บริหารธุรกิจ
อาจารย์ ดร.บุรินทร์ นรินทร์
ตำแหน่ง
กรรมการ
วุฒิการศึกษา
ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ สุขแสวง
ตำแหน่ง
กรรมการ
วุฒิการศึกษา
ศศ.ด. มวยไทยศึกษา
อาจารย์ ดร.ธนภูมิ ชาติดี
ตำแหน่ง
กรรมการ
วุฒิการศึกษา
รป.ด. รัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ สุจริตรักษ์
ตำแหน่ง
ตัวแทนประธานสาขาวิชา
วุฒิการศึกษา
ปร.ด. การบริหารการศึกษา
อาจารย์ ดร.เสรี เพิ่มชาติ
ตำแหน่ง
ตัวแทนประธานสาขาวิชา
วุฒิการศึกษา
กศ.ด. การศึกษาดุษฎีบัณฑิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชศักดิ์ สุวรรณนัจศิริ
ตำแหน่ง
กรรมการ
วุฒิการศึกษา
ปร.ด. นวัตกรรมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร.นาวิน คงรักษา
ตำแหน่ง
กรรมการและเลขานุการ
วุฒิการศึกษา
ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ
วุฒิการศึกษา