ปรัชญา (Philosophy)
“ผลิตบัณฑิตที่มีคุณค่าเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนฐานการวิจัย”

วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นองค์กรคุณภาพแห่งการสร้างสรรค์คุณค่าสู่สังคมบนฐานการวิจัย”

พันธกิจ (Mission)
พัฒนามาตรฐานการวิจัย และภารกิจหลักของบัณฑิตวิทยาลัย
1. ส่งเสริมพัฒนานักศึกษา
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนและวิจัย
3. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรบัณฑิตวิทยาลัยโดยเน้นนักศึกษาปกติ
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่สร้างความเข้มแข็งให้หลักสูตร
5. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านตำแหน่งทางวิชาการ

เป้าประสงค์(Goals)
1. ผ่านการประเมินคุณภาพจากหน่วยงานภายนอก ในระดับ “ดีมาก”
2. เป็นที่พึ่งทางวิชาการแก่ชุมชน อย่างน้อยปีละ 1 ชุมชน
3. บุลากรได้รับการพัฒนาในภาระงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และได้รับการดูแลด้านสวัสดิภาพ สวัสดิการ และค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม
4. ทำความร่วมมือกับสถาบันการศึกษากลุ่มประชาคมอาเซียนหรือนานาชาติ อย่างน้อยปีละ 1 สถาบัน

เอกลักษณ์บัณฑิตวิทยาลัย
เอกลักษณ์ที่โดดเด่น เป็นที่รับรู้ในวงกว้าง มีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับของสังคม คือ
“งานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ”