สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
 2. รองศาสตาราจารย์ ดร.อารมย์ สนานภู่
 3. อาจารย์ ดร.เกศินี โสขุมา
 4. อาจารย์ทรงเกียรติ อิงคามระธร
 5. อาจารย์สมภัสสร บัวรอด
 1. อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัคพิชา แก่นเพ็ชร์
 3. อาจารย์ ดร.จันทนา นนทิกร
 4. รองศาสตาราจารย์มยุรี วัดแก้ว
 5. อาจารย์วิธัญญา แซ่ล้อ
สาขาวิชามวยไทยศึกษา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์
 2. อาจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ
 3. อาจารย์ ดร.แสวง วิทยพิทักษ์
 4. อาจารย์ ดร.วรยุทธ์ ทิพย์เที่ยงแท้
 5. อาจารย์ ดร.ไวพจน์ จันทร์เสม
 1. อาจารย์ ดร.เขตรัฐ พ่วงธรรมรงค์
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ แสงสัมฤทธิ์
 3. อาจารย์ ดร.ขวัญปภัสสร ลิขิตวัฒนเศรษฐ
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธุ์
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจิพร เจริญศรี
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 1. อาจารย์ ดร.พรศักดิ์ สุจริตรักษ์
 2. อาจารย์ ดร.ชวน ภารังกูล
 3. อาจารย์ ดร.นิมิตร มั่งมีทรัพย์
 4. อาจารย์ ดร.อนงค์ สระบัว
 5. อาจารย์ ดร.พัชราวลัย สังข์ศรี
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด ดวงจักร์
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรพรรณ นิลทองคำ
 4. อาจารย์ ดร.มล.ปริญญา จรูญโรจน์
 5. อาจารย์ ดร.บุษกร วัฒนบุตร
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติคม คาวีรัตน์
 2. อาจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ชัย ไทรพงษ์พันธุ์
 3. อาจารย์ ดร.ยุพิน ยืนยง
 4. อาจารย์ ดร.วัลลภา จันทร์เพ็ญ
 5. อาจารย์ ดร.ธัญพร ชื่กลิ่น
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ลิขิตยิ่งวรา
 2. อาจารย์ ดร.เสรี เพิ่มชาติ
 3. อาจารย์ ดร.วนิดา สาระติ
 4. อาจารย์ ดร.สุริยะ ชมศรีเฆม
 5. อาจารย์ ดร.วรรณะ บุษบา
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
 1. อาจารย์ ดร.สงวนศรี โทรอค
 2. อาจารย์ ดร.กองกาญจน์ วิเศษสุข