สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชามวยไทย
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม
 2. อาจารย์ ดร.นพดล อ่ำดี
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ สุขแสวง
 2. อาจารย์ ดร.รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์
 3. อาจารย์ ดร.ประไพร จันทะบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 1. อาจารย์ ดร.เกรียงวุธ นีละคุปต์
 2. อาจารย์ ดร.เชาวฤทธิ์ พันธ์ทอง
 3. อาจารย์ ดร.นพดล ทุมเชื้อ
 1. อาจารย์ ดร.เขตรัฐ พ่วงธรรมรงค์
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ แสงสัมฤทธิ์
 3. อาจารย์ ดร.ขวัญปภัสสร ลิขิตวัฒนเศรษฐ
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธุ์
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจิพร เจริญศรี
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ สุจริตรักษ์
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวน ภารังกูล
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราวลัย สังข์ศรี
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด ดวงจักร์
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรพรรณ นิลทองคำ
 4. อาจารย์ ดร.มล.ปริญญา จรูญโรจน์
 5. อาจารย์ ดร.บุษกร วัฒนบุตร
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติคม คาวีรัตน์
 2. อาจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ชัย ไทรพงษ์พันธุ์
 3. อาจารย์ ดร.ยุพิน ยืนยง
 4. อาจารย์ ดร.วัลลภา จันทร์เพ็ญ
 5. อาจารย์ ดร.ธัญพร ชื่กลิ่น
 1. อาจารย์ ดร.เสรี เพิ่มชาติ
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ลิขิตยิ่งวรา
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรินทร์ งามแม้น
 4. อาจารย์ ดร.พิษณุ วรดิษฐ์
 5. อาจารย์ ดร.วนิดา สาระติ
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
 1. อาจารย์ ดร.สงวนศรี โทรอค
 2. อาจารย์ ดร.กองกาญจน์ วิเศษสุข
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
 2. รองศาสตาราจารย์ ดร.อารมย์ สนานภู่
 3. อาจารย์ ดร.เกศินี โสขุมา
 4. อาจารย์ทรงเกียรติ อิงคามระธร
 5. อาจารย์สมภัสสร บัวรอด