MenuTopNew

 

 

 

 

My Example
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 : ข้อมูลพื้นฐาน ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 : ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 : การบริหารงาน ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 :การบริหารงาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 :การบริหารเงินงบประมาณ ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 :การบริหารเงินงบประมาณ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 :การบริหารทรัพยากรบุคคล ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 :การบริหารทรัพยากรบุคคล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 :การส่งเสริมความโปร่งใส ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 :การส่งเสริมความโปร่งใส

O29 - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง การตั้งหน่วยรับเรื่องร้องเรียนและเรื่องร้องเรียนทุจริตของมหาวิทยาลัยฯ
ผังกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและการจัดการเรื่องร้องเรียนและเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ

O30 - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O31 - ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

O32 - ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น(กล่องข้อความ)

O33 - การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การมีส่วนร่วมของเครือข่าย (รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ พ.ศ.2563)
ผลการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรและรายงานการประเมินความพึงพอใจ ผู้ใช้บัณฑิต อาจารย์ และนักศึกษา (หน้า 117)
ผลการประเมินการสอนของอาจารย์จากนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2562
เข้าร่วมการประชุมการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนเกี่ยวกับการจัดการน้ำเพื่อวางแผนการเสนอขอทุนวิจัย
ผลการดำเนินการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในภารกิจด้านการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม /คณะกรรมการวิพากษ์กรอบแนวคิดในการพัฒนาและสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน
กำหนดการการปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
แบบประเมินผลการปฏิบัติสหกิจศึกษาโดยสถานประกอบการ
ประกาศ โครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อประเมินคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหาร

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10 :การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 :การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

O34 - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย]
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย]

O35 - การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

นโยบายการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่องเกณฑ์วัดความสำเร็จในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล พ.ศ. 2562
การมีส่วนร่วมของอธิการบดีและผู้บริหารระดับสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

O36 - การประเมินความเสี่ยงการการทุจริตประจำปี

O37 - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

พรบ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2547
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง กำหนดประเภทคณาจารย์ประจำ
คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 0818-2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง การรับสมัครและการเลือกตั้ง
คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 0904-2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งประธาน
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ประกาศฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

O38 - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O39 - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานมหาวิทยาลัยฯ
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี 2563

O40 - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องการทุจริต รอบ 6 เดือน

O41 - รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 : มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 : มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต