MenuTopNew

 

 

 

 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ / การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประกาศเจตนารมณ์ จะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส
และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ดำเนินการตามนโยบาย ปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปรงใสในหน่วยงาน

 พบเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง
 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)
      งานวินัยและนิติการ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ภายในวันและเวลาทำการ
ตั้งแต่เวลา 8.30 -12.00 น. 13.00 – 16.30 น.
       สามารถส่ง E-Mail มาได้ที่ admin.law@mcru.ac.th
และ graduatemcru@gmail.com
ส่งหนังสือร้องเรียนทางไปรษณีย์หรือจดหมาย
ร้องเรียนทางโทรศัพท์
 

ส่งหนังสือร้องเรียนมาที่  หน่วยรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เลขที่ 46 หมู่ 3 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการร้องเรียน

      ร้องเรียนผ่านเบอร์โทรศัพท์ 0-3272-0536-9 ต่อ 1066
และเบอร์โทรสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย 0-3272-0536-9 ต่อ 3100-3106 
ภายในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่เวลา 8.30 -12.00 น. 13.00 – 16.30 น.


ร้องเรียนออนไลน์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ช่องทางอื่นๆ
 

    ร้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ สายตรงคณบดี และ inbox บัณฑิตวิทยาลัย

  เช่น
1. ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย โทร. 1567
2. ศูนย์บริการประชาชน โทร.0-2283-1271-84  

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

★ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ★

 
 

★ การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ★

 
 
 
 

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

ข่าวกิจกรรมมอบป้ายมาตรฐานทางจริยธรรม 7 ประการโดยท่านอธิการบดีมอบให้กับคณบดี ผอ.สำนัก/สถาบัน ผอ.โรงเรียนสาธิต ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้างานเพื่อติดตั้งยังอาคารสำนักงานของแต่ละหน่วยงาน
ข่าวกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการยกร่างประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร และผู้เรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
จัดทำป้ายมาตรฐานทางจริยธรรม 7 ประการ
ภาพกิจกรรมการมอบป้ายมาตรฐานทางจริยธรรม 7 ประการ
ภาพการประชุมคณะกรรมการยกร่างประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร และผู้เรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง