MenuTopNew

 

 

 

 

ช่องทางการร้องเรียน

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : สายตรงอธิการบดี
ติดต่อด้วยตนเอง : โดยผู้มารับบริการสามารถขอรับ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป
ไปรษณีย์ : โดยจ่าหน้าซองถึง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เลขที่ 46 หมู่ 3 ตำบล จอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ 70150
โทรศัพท์ : คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
หมายเลขโทรศัพท์ 0-32-720536-39 ต่อ 3104
งานวินัยและนิติการ หมายเลขโทรศัพท์ 0-3272-0536-9 ต่อ 1066
โทรสาร : 0-3272-0551
อีเมล์ : graduatemcru@gmail.com
อื่นๆ : เช่น ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย หรือศูนย์บริการประชาชน