MenuTopNew

 

 

 

 

ข้อตกลงเบื้อง

1. กรุณาส่งข้อความที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ต้องเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย และไม่ขัดต่อความสงบสุขเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
2. โปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยาม หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น กรุณากรอกข้อมูลของตนเองให้ครบ และเป็นข้อมูลจริง หากข้อมูลไม่ครบถ้วน บัณฑิตวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อมูลของท่านต้น

หัวข้อการร้องเรียน :    
คำนำหน้าชื่อ : Ex. ผศ. / ดร. เป็นต้น  
ชื่อ - นามสกุล :  
สถานภาพ :
 
E-mail :  
เบอร์โทรศัพท์ :  
ข้อความ :  
แนบเอกสาร/หลักฐาน :

ประเภทไฟล์ที่รองรับ word , pdf , excel , ไฟล์เสียง , ไฟล์ zip , ไฟล์รูปภาพ เป็นต้น