มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สำนักงานอธิการบดี
คณะวิทยาการจัดการ
สภามหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
คณะครุศาสตร์
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
   
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง