คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คณะวิทยาการจัดการ
สำนักงานอธิการบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สภามหาวิทยาลัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  กองนโยบายและแผน