บัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานกำกับมาตรฐานสนับสนุนและอำนวยการ การจัดบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาและบริหารงานตามนโยบายและความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย โดยประสานกับคณะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บัณฑิตวิทยาลัยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
 
1. ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
2. เป็นศูนย์กลางประสานงานและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
3. กำกับควบคุมและพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าและการวิจัย
5.ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มความรู้ด้านการวิจัยแก่อาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
6. ส่งเสริมและสนับสนุนงานบริการวิชาการ
7. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ Active Leaning และงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัย
8. ทำหน้าที่ ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของบัณฑิตวิทยาลัย หรือตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย