My Example
 
 
 ระดับบัณฑิตศึกษา    
    ประกาศนียบัตรบัณฑิต  
                    หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู   
    คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
                    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
     คณะครุศาสตร์  
                   หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
      - สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
      - สาขาวิชาการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและการประเมินผลทางการศึกษา
     วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย  
                   หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชามวยไทย