ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย

 

บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย

 

นางสาวบุญอินทร์  วิลัยเกษม
พนักงานมหาวิทยาลัย

 

นางสาวจริยาภรณ์  โตเผือก
พนักงานมหาวิทยาลัย

 

นางสาวณัจฉรียา อนันโท
พนักงานมหาวิทยาลัย