Take Your Work

หน่วยงานโปร่งใส

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
   พ.ศ.2566
   พ.ศ.2565
   พ.ศ.2564

ป. บัณฑิต

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ข่าวการรับสมัคร ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ระบบอักขราวิสุทธิ์

ระบบอักขราวิสุทธิ์ © 2018 ระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ โครงการความร่วมมือบันทึกข้อตกลงระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวบัณฑิตวิทยาลัย