หน่วยงานโปร่งใส [ITA]

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
> พ.ศ.2566
> พ.ศ.2565
> พ.ศ.2564

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
อักขราวิสุทธิ์
โครงการความร่วมมือบันทึกข้อตกลงระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวบัณฑิตวิทยาลัย

Loading