ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 : ข้อมูลพื้นฐาน

O1 – โครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้างหน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัย

O2 – ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อมูลผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย
O3 – อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย
O4 – แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

แผนกลยุทธ์บัณฑิตวิทยาลัย 4 ปี (พ.ศ. 2565 – 2568)
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ระยะ 20 ปี (2563-2582)
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ระยะ 3 ปี (2563-2565)
แผนปฏิบัติการ เงินรายได้บัณฑิตวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2566
O5 – ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย

O6 – กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบข้อบังคับ ระดับบัณฑิตศึกษา
O7 – ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย
O8 – Q&A

การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
สายตรงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
สายตรงอธิการบดี
O9 – Social Network

Facebook บัณฑิตวิทยาลัย

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 : การบริหารงาน

O10 – แผนการดำเนินงานประจำปี

O11 – รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

  •  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

O12 – รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

  •   รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

O13 – คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน

O14 – คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O15 – ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

  • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการบัณฑิตวิทยาลัย

O16 – รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

  • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ [รอบ วันที่ 1 ม.ค. – 30 มิ.ย.64]
  • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ [รอบ วันที่ 1 ก.ค. – 31 ธ..ค.64]

O17 – E-Service

Ipsam per dolores minus natoque? Rutrum dolorem voluptates euismod pharetra! Rhoncus distinctio cupiditate accusantium. Cillum aliquid.

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 :การบริหารเงินงบประมาณ

O18 – แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O19 – รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

  • รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 2

O20 – รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  • รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)

O21 – แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุ

  • แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

O22 – ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O23 – สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

  • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ 2565

O24 – รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาวัสดุประจำปี

  • รายงานวัสดุคงเหลือประจำปี บัณฑิตวิทยาลัย [ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564]

Ipsam per dolores minus natoque? Rutrum dolorem voluptates euismod pharetra! Rhoncus distinctio cupiditate accusantium. Cillum aliquid.

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 :การบริหารทรัพยากรบุคคล

O25 – นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O26 – การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O27 – หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O28 – รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

psam per dolores minus natoque? Rutrum dolorem voluptates euismod pharetra! Rhoncus distinctio cupiditate accusantium. Cillum aliquid.

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 :การส่งเสริมความโปร่งใส

I

O29 – แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O30 – ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O31 – ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O32 – ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น (กล่องข้อความ)

O33 – การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

psam per dolores minus natoque? Rutrum dolorem voluptates euismod pharetra! Rhoncus distinctio cupiditate accusantium. Cillum aliquid.

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10 :การป้องกันการทุจริต
★  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34 – นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

O35 – การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

★ การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

O36 – การประเมินความเสี่ยงการการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O37 – การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

★ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38 – การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตราฐานทางจริยธรรม

★ แผนป้องกันการทุจริต

O39 – แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

O40 – รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องการทุจริต รอบ 6 เดือน

O41 – รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี

Ipsam per dolores minus natoque? Rutrum dolorem voluptates euismod pharetra! Rhoncus distinctio cupiditate accusantium. Cillum aliquid.

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 : มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต