บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  โทร. [tel.] 032-720536-39   เบอร์ภายใน [Extension Number] : 3100-3106  

เว็บไซต์ [Website] :  http://graduate.mcru.ac.th   facebook: https://www.facebook.com/GraduateMcru/ 

สถานที่ตั้ง : อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่ 3 ต.จอมบึง  อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี  70150.

Address : Graduate School Building of Muban Chombueng Rajabhat University 46, Village No.3, Chombueng district, Ratchaburi, 70150 Thailand.

** ดาวน์โหลดใบชำระเงินค่าสมัครเรียน Download application and payment slip from.

หมายเหตุ  **ชำระเงินค่าสมัคร **เฉพาะสาขาวิชาที่มีประกาศรับสมัครเท่านั้น**

เพื่อการสมัครเรียนที่สมบูรณ์ ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัคร และหลักฐานการสมัคร มายังสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย

Applicants submit an application to Graduate Office.

Loading