ปรัชญา (Philosophy)

ส่งเสริมสนับสนุน และยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษา

วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งพัฒนาการบริหารจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ (Mission)

พัฒนามาตรฐานการวิจัย และภารกิจหลักของบัณฑิตวิทยาลัย
1. กำกับดูแลคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาและวิจัย
3. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำและพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษาที่ทันสมัยและตอบสนองความต้องการของสังคม
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่สร้างความเข้มแข็งให้หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
5. เสริมสร้างและสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยบนมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
6. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนแบบ Active Learning

อำนาจหน้าที่

บัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานกำกับมาตรฐานสนับสนุนและอำนวยการ การจัดบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาและบริหารงานตามนโยบายและความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย โดยประสานกับคณะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บัณฑิตวิทยาลัยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
2. เป็นศูนย์กลางประสานงานและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
3. กำกับควบคุมและพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าและการวิจัย
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มความรู้ด้านการวิจัยแก่อาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
6. ส่งเสริมและสนับสนุนงานบริการวิชาการ
7. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ Active Leaning และงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัย
8. ทำหน้าที่ ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของบัณฑิตวิทยาลัย หรือตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

เอกลักษณ์บัณฑิตวิทยาลัย

เอกลักษณ์ที่โดดเด่น เป็นที่รับรู้ในวงกว้าง มีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับของสังคม คือ
“งานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ”

Office & Work

ผู้บริหารและบุคลากร แต่งกายชุดกากี ในการปฏิบัติราชการ

Culture & ARTS

ผู้บริหารและบุคลากร แต่งกายชุดผ้าไทยร่วมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของไทยในการปฏิบัติราชการ

Team Support

บุคลากรสืบสานประเภณีเสื้อผ้าลายไทยเพื่อเป็นกัลยานิมิต ในการปฏิบัติราชการ