Download Document

Student

คำร้องนักศึกษา

 • ใบสมัครเรียน
 • ใบรายงานตัวนักศึกษา
 • คำร้องขอคืนสภาพ [บฑศ.10]
 • คำร้องขอหนังสือฝึกปฏิบัติงาน [บฑศ.34]
 • คำร้องขอคืนสภาพ (กรณีค้างชำระ) [บฑศ.35]
 • คำร้องขอแจ้งจบการศึกษา
 • คำร้องขอเทียบโอนรายวิชา
 • คำร้องขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ
 • คำร้องขอเพิ่ม–ถอน และยกเลิกรายวิชา
 • คำร้องขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา
 • คำร้องรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
 • คำร้องใบขอลาออก [บฑศ.26]
 • บันทึกข้อความ
 • คำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียม
 • คำร้องขอเปลี่ยนสาขาวิชา [บฑศ.17]

คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน

 • มาตรฐานการให้บริการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 • มาตรฐานการให้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มาตรฐานการให้บริการการสถาบันวิจัยและพัฒนา
 • มาตรฐานการให้บริการยืม-คืน เครื่องแต่งกายการแสดงและวัสดุอุปกรณ์ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ขั้นตอน/ข้อปฏิบัติ

 • ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์
 • ขั้นตอนการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
 • ขั้นตอนการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์
 • ขั้นตอนการยื่นขออนุมัติการสำเร็จศึกษา
 • ขั้นตอนการขออนุมัติการสำเร็จศึกษา
 • รูปแบบการเขียนงานวิจัย