ระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

– สาขาวิชาชีพครู

ปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.)

– สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

– สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต (ศศ.ด.)

– สาขาวิชามวยไทย

ปริญญาโท

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)

– สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

– สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

– สาขาวิชามวยไทย

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

– สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

This Week’s Schedule

Feb 12 – Feb 16

Monday

10am – Reading & Writing
12pm – Math
2pm – English

Tuesday

10am – Reading & Writing
12pm – Math
2pm – English

Wednesday

10am – Reading & Writing
12pm – Math
2pm – English

Thursday

10am – Reading & Writing
12pm – Math
2pm – English

Friday

10am – Reading & Writing
12pm – Math
2pm – English

Current Assignments

ติดต่อสอบถาม

0-3272-0536-9  ต่อ 3100 – 3103