โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาสมรรถนะการใช้เครื่องมือและวัดผลการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับอาจารย์ใหม่

ระหว่างวันที่ 16-18 มกราคม 2566 ณ ไมด้า รีสอร์ท กาญจนบุรี ตำบลวังด้ง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี