อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และแนวทางการเขียนโครงการวิจัยเพื่อยื่นขอรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ระหว่างวันที่ 5-6 มกราคม 2566 ณ ทรีธารา ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท อัมพวา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม