อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ในวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมราชาบุระ ตำบลบ้านไร่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี