อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ “ทดลองการประเมินโครงการวิจัย”
ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. – 1 ก.ค. 2565 ณ ฟิชเชอร์แมน รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี