ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ยกเว้นการชำระค่าห้องเรียนปรับอากาศระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564